หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 
 
ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงส่องสว่าง ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ในส่วนต่อขยายให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามริมถนนสายต่าง ๆ และที่สาธารณะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้มีการวางแผนกำหนดโครงการการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไว้ทุกปีเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
 
 
การสื่อสารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
  ตำบลบ้านยางมีโทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านสันประดู่ หมู่ที่ 10 บ้านตากแดด และหมู่ที่ 11 วัดชัน
  การบริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านยาง เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 
 
ร้านค้าทั่วไป,ร้านอาหาร จำนวน 25 แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
สถานประกอบการด้านก๊าซ จำนวน 2 แห่ง
โรงงานอุสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง
โรงสีข้าว จำนวน 3 แห่ง
ขนมกระยาสารถ จำนวน 2 แห่ง
โรงข้าวเม่า จำนวน 5 แห่ง
 
          ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางมีระบบประปาหมู่บ้านให้บริการซึ่งอยู่ในการดูแล และการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนี้
  ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันประดู่
  ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบ้านม่วงมอญ (ประปาวัดศรีอุทัย)
  ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพธิ์
  ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านตากแดด (ครอบคลุมและให้
          บริการ หมู่ที่ 6,8,9,10 )
  ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (ครอบคลุมและให้บริการ หมู่ที่
          11,12,13,14 )
 
 
ร้านค้าทั่วไป,ร้านอาหาร จำนวน 25 แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
สถานประกอบการด้านก๊าซ จำนวน 2 แห่ง
โรงงานอุสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง
โรงสีข้าว จำนวน 3 แห่ง
ขนมกระยาสารถ จำนวน 2 แห่ง
โรงข้าวเม่า จำนวน 5 แห่ง