หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 
 
 
     
  การส่งเสริมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  ส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาวะ ทางกายและจิตใจของประชาชน
  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม
  การเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาอาชีพของชุมชน
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
 
 
     
  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
     
  การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
 
 
 

     
  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
 
 
 
     
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
 
 
 

     
  พัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
  ส่งเสริมพัฒนากระบวนการประชาสังคม ภาคประชาชน