หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 
 


นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง


สิบตำรวจตรีเสกสรรค์ ชินวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 
 


นายภมรเทพ สาลี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวมลิษา สุดประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสุประวีณ์ จรูญวิชญ์อำภา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางพรพรรณ โพธิ์มล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางน้ำอ้อย แป้นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวสุดารัตน์ อมาตยกุล
นักพัฒนาชุมชน


นายยงยุทธ พรมมา
พนักงานขับรถยนต์