หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 
 


นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 103
โทร : 06 1407 4442


สิบตำรวจตรีเสกสรรค์ ชินวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 113
โทร : 06 1396 2228
 
สำนักปลัด
 


นายภมรเทพ สาลี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 106
โทร : 09 8515 3565


นางสาวมลิษา สุดประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสุประวีณ์ จรูญวิชญ์อำภา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางพรพรรณ โพธิ์มล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางน้ำอ้อย แป้นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวสุดารัตน์ อมาตยกุล
นักพัฒนาชุมชน


นายยงยุทธ พรมมา
พนักงานขับรถยนต์