หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 103
โทร : 06 1407 4442
นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
รักษาราชการแทน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 103 โทร : 06 1407 4442
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายศุภวัฒน์ วัฒนกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 106 โทร : 09 8451 5466
นางสาวอศิรวรรณ แก้วมาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 105
โทร : 06 1396 2227
นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 103 โทร : 06 1407 4442
นายศุภวัฒน์ วัฒนกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 106 โทร : 09 8451 5466
นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 103 โทร : 06 1407 4442