หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบตำรวจตรีเสกสรรค์ ชินวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง


นายภมรเทพ สาลี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอศิรวรรณ สาระเดโช
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมงคล เอกอัศดร
ผู้อำนวยการกองช่าง


สิบตำรวจตรีเสกสรรค์ ชินวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายพิชิต บุญพร้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม