หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 103
โทร : 06 1407 4442


นายปราณยุต ละครวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุพรรณี สีสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
0 3667 0454 ต่อ 106
โทร : 08 7995 3355


นางสาวอศิรวรรณ แก้วมาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 105
โทร : 06 1396 2227


นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 112


นางสาวอศิรวรรณ แก้วมาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 113


นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0 3667 0454 ต่อ 113