หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 
 
ชาวตำบลบ้านยางมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ
 
 
มีวัด      4    แห่ง      คือ
  วัดศรีอุทัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  วัดเพชร ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
  วัดชัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
  วัดบ้านยาง อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านยาง
 
 
  รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน
  สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%  
 
 
 
  จุดตรวจสันประดู่ ของสถานีตำรวจภูธรเสาไห้ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5
  สถานีรถดับเพลิง 1 แห่ง (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านยาง)
  ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 
ตำบลบ้านยางมีสถานการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน คือ
  โรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
      ตำบลบ้านยาง อยู่ในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านยาง
  โรงเรียนวัดบ้านยาง อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านยาง
  โรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      จำนวน    7   แห่ง คือ
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 5 ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายห้วยบง - ท่าลาน
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 6 ตั้งอยู่บริเวณอาคาร SMLหมู่ที่ 6
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 7 ตั้งอยู่บริเวณอาคารอเนกประสงค์หมู่ 7
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 8 ตั้งอยู่บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์
      ภายในหมู่บ้าน
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 9 ตั้งอยู่บริเวณที่อ่านหนังสือพิมพ์
      ภายในหมู่บ้าน
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 10 ตั้งอยู่บริเวณวัดเพชร
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 11 ตั้งอยู่บริเวณวัดชัน
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่ที่ 14 ตั้งอยู่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ SML
 
 
ประชาชนที่ไม่มีวัดประจำหมู่บ้านก็จะมาทำบุญ ประกอบพิธีกรรม และ ศาสนกิจทางศาสนา ร่วมกับวัดหมู่บ้านใกล้เคียงประชากรทั้งตำบลใช้วัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนากิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานบุญและงานประเพณีต่าง ๆ