หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศการกำหนดส่วนราชการและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)     2