หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 
 
 
 
 


นายพงษ์เพชร จั่นเพชร
ประธานสภา
 


นายร่วมฤดี นาคทอง
รองประธานสภา


นางสาวส่องแสง สำอางค์อินทร์
เลขานุการสภา
 
 
 


นายวิรัตน์ อินทรวิเชียร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางสาวสุมาลี สุขสนอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางสมพร อุดทาพันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นางวงค์เดือน เชื้อชะเอม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นางนันทา แสงทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายคำมูล ไผทรัตน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นางลำยอง แก้วเล็ก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นายพล เครือรัตน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นายสมศักดิ์ หอมจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9


นายสุระสิทธิ์ รอดเดชา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9


นางสาวส้มจีน จิตหอม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10


นายสุวิชัย หรุ่นพานิช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10