หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ศาสนสถานในตำบลบ้านยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันประดู่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1
2
3
 
 

 
 
 
 
 
รวงข้าว หมายถึง อาชีพหลักดั้งเดิมของคนในพื้นที่ ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม
พระอาทิตย์ หมายถึง แสงสว่างของความอุดมสมบูรณ์
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด        2,479   คน    แยกเป็น
  ชาย 1,212 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89
  หญิง 1,267 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด        618           ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย              49.95        คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนาข้าว การปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชผัก ทุ่งหญ้า เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย และอาชีพอื่น ๆ ตามลำดับ
 
 
 
ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนาเป็นส่วนใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีระยะห่างจากอำเภอเสาไห้ 7 กิโลเมตร และ ห่างจากจังหวัดสระบุรี 15 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 12.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,733 ไร่
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ  
      ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท และ  
      ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้  
ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำป่าสัก  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้
 
 
  หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน  
  2 บ้านมะเกลือเตี้ย 107 114 221 58  
  5 บ้านสันประดู่ 310 331 641 167  
  6 บ้านม่วงมอญ 100 98 198 44  
  7 บ้านหนองโพธิ์ 119 102 221 50  
  8 บ้านม่วงไทย 63 73 136 37  
  9 บ้านม่วงมอญ 53 59 112 29  
  10 บ้านตากแดด 154 150 304 74  
  11 บ้านหมาก 76 79 155 38  
  12 บ้านหมาก 82 90 172 40  
  13 บ้านหมาก 100 104 204 49  
  14 บ้านหมาก 48 67 115 32  
    รวม 1,212 1,267 2,479 618